Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2009

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ


Η ελληνική μελισσοκομία σήμερα αριθμεί γύρω στα 1.300.000 μελίσσια, από τα
οποία το 96% περίπου είναι εγκατεστημένα σε " ευρωπαϊκές πλαισιοκυψέλες και το
υπόλοιπο σε εγχώριες διαφόρων τύπων. Με τη μελισσοκομία απασχολούνται
23.500 περίπου άτομα, από τα οποία το 80% είναι γεωργοί και το υπόλοιπο έτερο-
επαγγελματίες, οι οποίοι ασκούν τη μελισσοκομία ως δευτερεύουσα απασχόληση.
Από τους γεωργούς μόνο 1500 περίπου άτομα ή το 6% του συνόλου έχουν ως
αποκλειστική απασχόληση τη μελισσοκομία, ενώ οι υπόλοιποι εξασφαλίζουν απ'
αυτήν συμπληρωματικό εισόδημα.
Από πλευράς γεωγραφικής κατανομής, η μελισσοκομία είναι δεδομένη σε όλη τη
χώρα. Υπάρχουν όμως περιοχές που έχουν περισσότερο μελισσοκομικό
ενδιαφέρον. Τέτοιες είναι οι περιοχές των νομών Χαλκιδικής, Καβάλας, Φθιώτιδα ,
Εύβοιας , Αττικής ,Αρκαδίας ,Ηρακλείου, Χανιών, και άλλες. Η Μακεδονία έχει τις
περισσότερες μελισσοκομικές μονάδες, το μεγαλύτερο αριθμό μελισσιών, τη
μεγαλύτερη παραγωγή μελιού και τους περισσότερους επαγγελματίες
μελισσοκόμους, όπως αυτό φαίνεται από το μέσο όρο των μελισσιών για κάθε
μελισσοκομική μονάδα. Η Πελoπόνησoς, η Κρήτη, η Στερεά και η Εύβοια είναι
επίσης περιοχές με μεγάλο αριθμό μελισσιών και μελισσοκόμων.
Γεωγραφικό
διαμέρισμα
Μελισσοκομικές
μονάδες
(Αριθμός)
%
Μελίσσια
(Αριθμός)
%
Παραγωγή
μελιού
(Κιλά)
%
Μακεδονία 4010 20 463.905 34,4 4.820.647 36,3
Πελοπόννησος 3521 18 158.833 12,5 1521.042 11,7
Κρήτη 2880 14 109070 8,6 868.694 6,5
Στερεά και
Εύβοια
2742 14 201.110 15,8 2.086.603 15,7
Ν. Αιγαίο 2407 12 112.006 8,8 1.388.687 10,4
Θράκη 1154 6 44.681 3,5 531.289 4,0
Ήπειρος 1119 6 38.928 3 499.120 3,7
Θεσσαλία 1102 5 82.247 6,4 699.507 5,2
Αττική 631 3 49.860 3,9 762.840 5,7
Ν. Ιονίου 349 2 13.496 1,0 107.000 0,8
Η Ελλάδα διεκδικεί μια από τις πρώτες θέσεις στο διεθνή χώρο σε μελίσσια και σε
παραγωγή μελιού, αναλογικά με τον πληθυσμό και την έκταση της. Ενώ σε όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες η ποιότητα μελισσιών μειώθηκε ή παρέμεινε στάσιμη τα
τελευταία είκοσι χρόνια, στην Ελλάδα αυξήθηκε περίπου κατά 2,2 μελίσσια/Κm.
Σήμερα η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα μελισσιών από όλες τις
Ευρωπαϊκές χώρες, έχει τριπλάσιο αριθμό μελισσιών σε κάθε τετραγωνικό
χιλιόμετρο από το μέσο όρο μελισσιών της Ευρώπης, 128φορές μεγαλύτερη
πυκνότητα από ότι η Αυστραλία και 33 φορές μεγαλύτερη από τις Η.Π Α Ο μέσος
όρος του αριθμού των μελισσιών ανά εκμετάλλευση είναι μικρός, γεγονός που
υποδηλώνει ότι υπάρχουν πολλές μικρές μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις.
Πράγματι, το 63% των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων έχει λιγότερα από 50
μελίσσια και μόνο το 6% έχει πάνω από 200μελίσσια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου